Dự án liên quan
#

Tư vấn thiết kế công trình Bệnh viện 103
Xem chi tiết...

#

Đầu tư trang thiết bị y tế Trung tâm chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Bệnh viện...
Xem chi tiết...

#

Dự án Phát triển hệ thống cấp cứu, vận chuyển cấp cứu trên địa bàn thủ đô đến...
Xem chi tiết...

Tư vấn lập dự án đầu tư

Tư vấn lập dự án đầu tư thành lập bệnh viện

 

Tư vấn pháp lý liên quan đến thành lập các cơ sở y tế (phòng khám, bệnh viện,..);

 

Lập đề án thành lập bệnh viện (Đề án tiền khả thi);

 

Lập đề án bệnh viện (Đề án khả thi);

 

Phân tích thị trường, cung cầu dịch vụ chăm sóc sức khỏe;

 

Tư vấn quy mô và phạm vi hoạt động;

 

Tư vấn giá viện phí;

 

Phân tích hiệu quả đầu tư.

 

 

Tư vấn lập dự án đầu tư y tế

 

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;

 

Lập báo cáo đầu tư (Nghiên cứu tiền khả thi);

 

Lập dự án đầu tư  (Nghiên cứu khả thi);

 

Phân tích thực trạng hệ thống;

 

Phân tích cung cầu;

 

Phân tích sự cần thiết phải đầu tư;

 

Đề xuất nội dung và quy mô dự án;

 

Phân tích, lựa chọn thiết bị và công nghệ;     

 

Lập dự toán và đề xuất nguồn vốn;

 

Đề xuất phương án quản lý và thực hiện dự án;

 

Phân tích các kết quả và tác động của dự án.