Dự án liên quan
#

Viết báo cáo nghiên cứu khả thi phát triển dự án hỗ trợ y tế khu vực sông Mê...
Xem chi tiết...

#

Nghiên cứu trên phạm vi 64 tỉnh/thành về chi tiêu y tế tại các tỉnh nghèo của...
Xem chi tiết...

#

Đánh giá xây dựng Chương trình Y tế Hỗ trợ các bệnh viện do Ngân hành Tái thiết...
Xem chi tiết...

Nghiên cứu và đào tạo

Nghiên cứu và đào tạo

 

Nghiên cứu các vấn đề sức khỏe của cộng đồng;

 

Nghiên cứu các vấn đề của hệ thống y tế;

 

Nghiên cứu các vấn đề về môi trường y tế;

 

Nghiên cứu thị trường chăm sóc sức khoẻ, cung ứng dịch vụ y tế;

 

Đánh giá ban đầu, giữa kỳ, cuối kỳ và đánh giá tác động của các dự án y tế công cộng;

 

Đào tạo về lập kế hoạch và quản lý y tế;

 

Nâng cao năng lực cán bộ y tế theo hoạt động đào tạo, hỗ trợ liên tục.