Đối tác & Khách hàng
Thành tựu » Chi tiết dự án
Viết báo cáo nghiên cứu khả thi phát triển dự án hỗ trợ y tế khu vực sông Mê Kông

Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và Bộ Y tế

Đơn vị thụ hưởng: Việt Nam

Thời gian khởi động: 02/2003 

Thời gian kết thúc: 07/2003

Tổng chi phí dự án: 70 triệu USD