Đối tác & Khách hàng
 » Chi tiết dự án
Nghiên cứu trên phạm vi 64 tỉnh/thành về chi tiêu y tế tại các tỉnh nghèo của Việt Nam

Nhà tài trợ:  WB (IDA)

Đơn vị thụ hưởng: Việt Nam

Thời gian khởi động: 05/2001 

Thời gian kết thúc: 2002

Dự án khác
    Không có dự án khác nào!