Đối tác & Khách hàng
 » Chi tiết dự án
Dự án Phát triển hệ thống cấp cứu, vận chuyển cấp cứu trên địa bàn thủ đô đến năm 2010

Chủ dự án: Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội

Thời gian khởi động: 03/2009

Thời gian kết thúc: 12/2009

Tổng chi phí dự án: 03 triệu USD

Dự án khác
    Không có dự án khác nào!