Đối tác & Khách hàng
 » Chi tiết dự án
Dự án Nâng cấp các cơ sở vật chất cho 5 bệnh viện thuộc Bộ Công An

Việt Nam 2011 - 2013

Nâng cấp các cơ sở vật chất cho các bệnh viện thuộc Bộ Công An Việt Nam, giai đoạn 2

Khách hàng

Ngân hàng tái thiết Đức KfW

Phạm vi công việc

Đơn vị tư vấn trong nước cho AME International GmbH, Cộng hòa Áo trong Dự án Nâng cấp các cơ sở vật chất cho 5 bệnh viện thuộc Bộ Công An. Điều phối và thực hiện:

- Hỗ trợ điều phối các hoạt động tiền lắp đặt

- Giám sát lắp đặt và lắp đặt thiết bị

- Nghiệm thu thiết bị, đào tạo người sử dụng

- Thực hiện trách nhiệm bảo hành và quản lý công tác bảo trì thiết bị

Hình ảnh đại diện

Dự án khác
    Không có dự án khác nào!