Đối tác & Khách hàng
 » Chi tiết dự án
Dự án Hỗ trợ mua sắm đầu thầu trang thiết bị Bệnh viện Việt Đức

Nhà tài trợ: Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW Frankfurt, Đức

Đơn vị thụ hưởng: Bệnh viện Việt Đức

Thời gian khởi động: 2011

Thời gian kết thúc: 2012

Tổng chi phí dự án: 05 triệu Euro

Dự án khác
    Không có dự án khác nào!