Đối tác & Khách hàng
 » Chi tiết dự án
Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế cho khu điều trị trung tâm - Bệnh viện 354

Chủ dự án: Bệnh viện 354, Tổng Cục hậu cần kỹ thuật - Bộ quốc phòng

Thời gian khởi động: 2012

Thời gian kết thúc: 2023

Tổng chi phí dự án: 15 triệu USD

Dự án khác
    Không có dự án khác nào!