Đối tác & Khách hàng
 » Chi tiết dự án
Dự án đánh giá tác động môi trường y tế trong quá trình nâng cấp và xây dựng bệnh viện thuộc dự án ADB

Nhà tài trợ: Ngân hàng phát triển Châu Á tại Việt Nam và Bộ Y tế

Đơn vị thụ hưởng: Việt Nam

Thời gian khởi động: 04/2005

Thời gian kết thúc: 04/2007

Dự án khác
    Không có dự án khác nào!