Đối tác & Khách hàng
Thành tựu » Chi tiết dự án
Đánh giá xây dựng Chương trình Y tế Hỗ trợ các bệnh viện do Ngân hàng Tái thiết Đức hỗ trợ (KfW giai đoạn 1)

Nhà tài trợ: Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW Frankfurt, Đức

Đơn vị thụ hưởng: 05 bệnh viện tỉnh tại Việt Nam

Thời gian khởi động: 09/2001 

Thời gian kết thúc: 2002

Tổng chi phí dự án: 07 triệu Euro